Samling i Bergen i oktober 2013 – program

Velkommen til Noles – literacy i lærarutdanninga

Klasseromsforsking: Metodar og forskingsprosjekt i lese- og skriveopplæringa

Stad:   Rica Hotel Bergen, Christiesgt. 7-9, Bergen
Tid:      16.-17. oktober 2013

Program dag 1, onsdag 16. oktober:

Tid Innhald Ansvar/Forelesar
11.00-11.30 Oppmøte
11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.45 Velkommen. Oppdatering Ingrid Nielsen, Lesesenteret og Marit Wadsten, Nynorsksenteret
12.45-13.30 Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske innfallsvinklar Sigrun K. Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret
13.30-1345 Pause
13.45-14.45 Normprosjektet: Om design, metodar og samarbeid med skular i eit stort forskingsprosjekt om skriving og vurdering Randi Solheim, HiST
14.45-15.15 Pause
15.15-16.15 Tett på praksis: Eit forskings- og utviklingsarbeid om tidleg start med skriving og lesing på nynorsk og bokmål Hilde Traavik, HiB og Benthe K. Jansson, HiØ
16.15.-16.30 Pause
16.30-17.30 Intervensjonsstudier – Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser Dag Husebø, Lesesenteret
17.30-17.50 Mellom tause og lesende lærebøker: Kan bedre bøker erstatte leseopplæringen? Magne Gjerstad , HiBu
19.00 Middag

 

Program dag 2, torsdag 17. oktober:
Forskingskafé

Tid Innhald Førelesar/Ansvar
09.00-09.30 Utsjekk
09.30-12.45 Forskingskafé Marit Wadsten og Ingrid Nielsen
12.45-13.00 Oppsummering – vegen vidare Marit Wadsten og Ingrid Nielsen
13.00-14.00 Lunsj


Om forelesarane:

 Sigrun Ertesvåg Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.  Ho har arbeidd med og forska på endringsarbeid i skulen med vekt på utvikling av støttande læringsmiljø. Ho har publisert ei rekkje artiklar, kapitel og bøker, mellom anna bøkene Leiing av endringsarbeid i skulen (2012) og Ledelese av endringsarbeid i barnehagen (2013), den siste saman med Pål Roland.
 Randi Solheim Førsteamanuensis ved Avdeling for lærar- og tolkeutdanning ved HiST. Fagområde: Norskdidaktikk med hovudvekt på språklege emne, sosiolingvistikk, den første lese- og skriveopplæringa, skriving som grunnleggjande ferdigheit, vurdering av skriving. Faglege prosjekt: SKRIV – Skriving som grunnleggjande ferdigheit og utfordring i alle fag. FiGO – Forsking i grunnleggjande opplæring. Normprosjektet – Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning, sjå www.norm.skrivesenteret.no
 Hilde Traavik
Cand.philol fra Universitetet i Bergen (1995). Skrev hovedoppgave om småskoleelelevers skriftspråksutvikling. Hun har arbeidet ved avdeling for Lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen siden 2000, og underviser mest i emner som har med både grunnleggende og videregående lese- og skriveopplæring å gjøre. Redaktør for bokprosjektet Grunnleggende ferdigheter i alle fag (Universitetsforlaget 2009), sammen med Oddrun Hallås og Anne Ørvig. Andre publikasjoner: Skrive- og lesestart. Skriftspråksutvikling i småskolealderen. Ny og revidert 2. utgave. (Fagbokforlaget 2008), sammen med Vigdis Alver. Redaktør og bidragsyter sammen med Martha Frislid, for Boka om GLSM (Universitetsforlaget 2004/2006). Har skrevet lærebøker i norsk for småskole- og mellomtrinnet.
 Benthe K. Jansson
Førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold, der ho underviser i grunnskolelærarutdanninga. Gav i 2011 ut boka Norsk = nynorsk og bokmål (Samlaget) saman med Synnøve Skjong, og er saman med Hilde Traavik redaktør for Norskboka 1 og 2, norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7 (Universitetsforlaget  2013). Faglege prosjekt har i stor grad vore knytt til nynorskopplæring, og ho arbeider nå med prosjektet «Tidleg start med skriving på begge målformer» saman med Hilde Traavik. Nokre førebels resultat er presentert i artikkelen «Tidlig start med skriving på begge målformer» i Matre, S.&Skaftun, A. (red.) (2012): Skriv! Les! Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (Akademika forlag).
 Dag Husebø
Dag Husebø er førsteamanuensis ved Lesesenteret i Stavanger. Hans innlegg i NOLES tar utgangspunkt i et eget intervensjonsstudium gjennomført i norsk lærerutdanningen. Denne intervensjonen dreide seg om fagdidaktiske utprøvinger av teori i RLE-undervisning, gjennomført av studenter, praksislærere og faglærere. Innlegget problematiserer også tematikken makt og ansvar med referanse til hans nåværende deltakelse i utviklingsprosjektet Ungdomstrinn i utvikling, som er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomsskolen 2012-2017. 
 Magne Gjerstad
Magne Gjerstad jobber i dag ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud. Han har bakgrunn fra sakprosaforskning og fra ungdomsskole og videregående skole, både den offentlige og Steinerskolen. Med utgangspunkt i dialogismen har han tidligere forsket på fagbøker og lærebøker og arbeider nå med lesing og skriving i grunnskolen. Han har i bladet Norsklæreren (nr. 3, 2011) forsøkt å rehabilitere verselæren, og han er med et kapittel om essayliknende skriving bidragsyter i en kommende bok om demokrati og skole på Universitetsforlaget. Gjerstad er opptatt av skriftlighetens betydning for elevens identitetsutvikling

 

Samlingen i februar blir på Gardermoen fra 5.-6. februar med Kritisk literacy som tema.

Velkommen til begge disse samlingene!