Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig i retningslinjer for ny lærerutdanning

Her er linken til retningslinjene, og deretter følger den meste sentrale passasjen i teksten om arbeidet med grunnleggende ferdigheter og forholdet mellom PEL og norskfaget.

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2010/Retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_5_10_trinn.pdf

 

Her er utdrag fra retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen om arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig.

Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdighetene – å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy – er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt fag har ansvar for at studentene får kunnskap om hvordan de kan jobbe med elevenes utvikling av de grunn-leggende ferdighetene i faget. Pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studentene tilegner seg en teoretisk overbygning om grunnleggende ferdigheter, som forutsetning for arbeidet med disse i ulike fag.

Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene å kunne lese, skrive og å kunne uttrykke seg muntlig er dette ferdigheter av grunnleggende betydning for læring generelt. I grunnskole-lærerutdanning 1-7 er det etablert en arbeidsdeling mellom pedagogikk og elevkunnskap og norsk når det gjelder disse ferdighetene i retningslinjene for de to fagene. I grunnskolelærerutdanning 5-10, der norsk ikke er obligatorisk, har pedagogikk og elevkunnskap et større ansvar for innføringen i grunnleggende ferdigheter med vekt på området språk og læring.

Perspektivene over må ivaretas ved utarbeidelse av programplaner for den enkelte institusjon.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene definerer i tillegg noen obligatoriske tema i grunnskolelærerutdanningene gjennom beskrivelser av læringsutbytte i § 2. Temaene er også integrert i retningslinjene for fag og skal ivaretas i institusjonenes programplan. Den enkelte institusjon kan organisere obligatoriske tema som kurs, dersom de finner det hensiktsmessig.

Fra formålet med PEL står det:

«Faget skal bidra til kandidatenes forståelse av de grunnleggende ferdighetene som sentrale elementer i elevenes læring.

Fra planen for PEL 1 til 4 :

Kunnskap som studenten skal ha:

«har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene som basis for læring og hvordan disse kan utvikles.«

Ferdigheter:

«kan bidra til at alle elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter i muntlig, lesing og skriving for å gjøre dem i stand til å møte skolens og samfunnets utfordringer«

«kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn i lys av arbeidet med de grunnleggende ferdigheter«

 

 

Comments are closed.