Forskningskonferanse på Schæffergården

Sammen med Nationalt Videncenteret for Læsning i Danmark, arrangerer NOLES-nettverket en forskningskonferanse om «Literacy i opplæringa» på Schæffergården 11.3 – 13.3 2019. Temaet er bredt for at vi skal favne mange innfallsvinkler, utdanninger og forskningsfelt som har lesing, skriving og muntlighet til felles.

Konferansen er et samarbeid mellom Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark, og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Vi har reservert 85 plasser ved Schæffergården. Rommene fordeles på danske og norske deltakere etter avtale. Oppholdet på Schæffergården blir i sin helhet dekket, men alle deltakerne må betale utgiftene til reise selv. Vi oppfordrer deltakere til å søke reisestøtte fra egen institusjon.

Klikk på bildet for å få utskriftsvennlig versjon

 

 

To hovedforedragsholdere er nå klare.

 

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av hvordan ulike tekster brukes i skolefag og hvordan elever forholder seg til alle tekstene de har tilgang til både på skolen og på fritiden. Hun har blant annet forsket på elevers bruk av nettleksikonet Wikipedia, skriveoppgaver på ungdomstrinnet og hvordan lærere snakker om skriving i norsktimene. Marte underviser i norskdidaktikk på Lektorprogrammet på UiO, hun er emneansvarlig for mastermenene i metode og underviser i forskningsmetode på PhD nivå ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet. Hun er nestleder for det nye nordiske senteret for fremragende forskning, Quality in Nordic Teaching (QUINT), som blant annet sammenlinger undervisningen i morsmålsfaget på åttende trinn i alle de nordiske landende.

Kritisk literacy – hva, hvordan, hvorfor?

I dette foredraget vil Marte Blikstad-Balas diskutere begrepet kritisk literacy. Hun vil vise til nyere forskning om hvordan elever forholder seg til ulike informasjonskilder og gjøre rede for hvorfor kritisk literacy er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Begrepet kritisk literacy vil bli sett i sammenheng med noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, for eksempel knyttet til bærekraftig utvikling og falske nyheter. Hva skolen kan bidra med for å fremme kritisk literacy hos alle elever vil også bli diskutert. 

Richard Kern

Rick Kern is Professor of French and Director of the Berkeley Language Center at the University of California at Berkeley. He teaches courses in French linguistics, language, and foreign language pedagogy, and supervises graduate teaching assistants. His research interests include language acquisition, literacy, and relationships between language and technology. He is Associate Editor for Language Learning & Technologyand Editor of the Teacher’s Forum section of L2 Journal.Professor Kern has most recently completed Screens and Scenes: Multimodal Communication in Online Intercultural Encounters (Routledge, 2018)co-edited with Christine Develotte, and in 2015 he published Language, Literacy, and Technology (Cambridge UP). Earlier books includeLiteracy and Language Teaching (Oxford UP) and Network-Based Language Teaching (Cambridge UP) with Mark Warschauer.Abstract
A critical awareness of how meanings are made, framed, and transformed in particular contexts of language use is essential to twenty-first century learners because they face a singularly pervasive mediascape that is potentially as exploitative as it is emancipatory. A relational pedagogy aims to foster reflection on how technologies and mediums influence the design of communication. This keynote will present five principles of a relational pedagogy and provide examples of the kinds of questions that teachers can ask to get their students thinking about how language interacts with other modes of expression, and how materials and technologies play a role in meaning-making practices.


Vi ønsker å presentere utviklingsprosjekter og forskning som tematiserer literacy i opplæringa. 

Det er tre muligheter for deltakelse med presentasjon:

1. Paper-presentasjoner: 

20 minutters presentasjon
+10 minutters diskusjon.

2. Poster:
med felles presentasjon innlagt i programmet
(A2-format)

3. Rundebord eller Workshop:
4 presentasjoner innenfor et felles tema med
diskusjon og kommentarer fra hverandre.

 

Frist for innsending av abstrakt er 1. desember 2018. 

Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

 

Abstrakt

Det bør fremgå av abstraktet om man ønsker deltakelse 1, 2 eller 3 (paper, poster eller rundebord/workshop).
Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Abstraktet skal inneholde maksimum
350 – 500 ord og skal ha følgende oppsett:

  1. Tittel
  2. Forfatter(e)
  3. Emne/tema/felt
  4. Teoretisk rammeverk
  5. Metodologi/design
  6. Forventa konklusjoner/funn
  7. Relevans for feltet
  8. Litteraturliste

Frist for innsending av abstrakt er 1. desember 2018. 

Abstrakt skal sendes på e-post til: Hjalmar Trond Eiksund 

Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer 15. desember 2018.

For de som ønsker å delta uten presentasjon har vi nå åpnet for påmelding. Vær oppmerksom på at du som medlem av NOLES-nettverket skal velge «Medlemspris».

Deltakere som får godkjent abstrakt har garantert plass på forskningskonferansen.

 

 

 Med vennlig hilsen arrangementskomiteen:

Hildegunn Støle
Hjalmar Eiksund
Trygve Kvithyld
Lene Storgaard Brok

Comments are closed.