Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis

Av Lars Frers, Karin Hognestad, Marit Bøe, Liv Lofthus, Ingunn Sælid Sell, Anders Davidsen, Anne Grethe Mjøberg, Anna Rigmor Moxnes, Heidi Østland Vala, Åsmund Aamaas.

 

PDF Av kapittel 1 til 8 du her.

 

Synopsis

Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling, og metodene er derfor orientert mot handlinger i en profesjonskontekst knyttet til utdanning fra barnehage til høgskole. Gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid kan forskere og praktikere erfare hvordan læring, forskning, utvikling og refleksjon henger tett sammen.

Boken er delt i tre seksjoner som belyser refleksjon opp mot hovedbegrepene metode, forskning og læring. Bokens første del diskuterer metode i spenningsfeltet mellom hverdagspraksis, læring og forskning. Bokens andre del fokuserer på refleksjon i ulike utdanningers praksisopplæring, og den tredje delen løfter fram refleksjon knyttet til klasseromsundervisning.

Alle bidragsyterne til Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksiser knyttet til den tverrfaglige forskergruppen Kvalitative metoder i profesjonell praksis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Abstract

This book employs a range of approaches to answer the question of how to use qualitative methods in a way that opens for reflections on the development and the study of professional practice in teacher education.

Knowledge is displayed in action. Since this is also true for professional practice, the methods used by the contributors to this book are oriented towards practical action in the field of education, from early childhood education to higher education. Development, reflection, learning and research are tightly interwoven, as is displayed by researchers, teachers, and students when they participate and reflect upon different kinds of learning processes.

The book is dealt in three parts, all of which examine reflection in relation to the fundamental terms method, research, and learning. The first part discusses method in a field of tension between everyday practice, research, and learning. The second part focuses on reflection in different areas of university students practicum during their education. The third and final part highlights the different ways in which processes of reflection are relevant in the context of classroom studies.

All contributors to Method between research and learning – Reflection in practice are members of the interdisciplinary research group Qualitative methods in professional practice at University College of Southeast Norway.

Comments are closed.